Sirdal Kyrkje

«Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Læresveinen Johannes skildrar julas mysterium med desse orda: «Det sanne lyset, som lyser for kvart menneske, kom no til verda.» Vi kallar den store hendinga i jula for inkarnasjonen, at Gud vart menneske, født som ein av oss i ein stall.

«Husk, nåderike Jesus, eg er årsaka til reisa di»

Dette er større enn tanken vår kan fatta. Kyrkjefader Tertullian seier difor om dette ufattelege som vi no skal feira: «Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Kva var det som «det sanne lyset» viste?
Ordet fotografere er sett samen av dei to greske orda «lys» og «skrive». Direkte oversett tyder det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud! Han teiknar eit sant bilete av korleis Gud er. Det som ikkje var mogleg tidlegare, å sjå Gud, vart no mogleg. Jesus seier om seg sjølv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriv difor i evangeliet sitt og breva sine om det han har sett og høyrt. Han såg korleis Jesus møtte menneske med verdigheit. Korleis han førte dei som var utanfor fellesskapen inn i fellesskapen. Dei som kom med skyld, vart tilgjevne og sett fri. Dei som mangla håp, fekk håpet tilbake. Dei som mangla meining, gav han meining i livet. Dette kunne dei sjå med eigne augo. Dei såg at Guds namn er miskunn.
Ei kvinne vart ein gong spurd: «Kva var det som kjenneteikna Jesus?». Ho svarte: «Han snudde aldri andletet sitt bort frå noko menneske.»

Julebodskapet gjev oss bilete av Gud, men det seier òg noko meir. I Mozarts Requiem syng koret: «Husk, nåderike Jesus (pie Jesu), eg er årsaken til reisa di». Det var altså menneska si frelse som var grunnen til at Han som var i opphavet hos Gud, la ut på reisa ned til oss her på jorda! Til hyrdingane på Betlehemsmarkene seier engelen difor: « I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikkje berre for å gje oss eit bilete av Gud. Han kom for å frelse.
Dette året har vi markert at det er fem hundre år sidan reformasjonen starta. Eit av kjerneorda frå reformasjonen er «trua åleine». Det er ved trua på Jesus at Gud tilbyr oss frelsa si. Ikkje ved vår eigen innsats. Og Jesus oppfordrar oss til å respondere på at han kom til jorda. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

«Men alle som tok imot han,
dei gav han rett til å bli Guds born,
dei som trur på namnet hans.»


Med ynskje om ei velsigna julehøgtid!   

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark

 

En spesiell hilsen
”Jeg døde og stod opp igjen og lever i dag fordi jeg er glad i deg som mitt barn”. Dette skriver Lauritz Bauge i denne lille påskeandakten. Bauge skal vere påskeprest i Øvre Sirdal i år.
Følg meg
Publiseringsdato: 05.02.2011
- Jesus satset alt på tolv menn, men ingen av de var advokater, leger eller reklamekonsulenter, skriver Ingvild Simonnes i denne lille andakten. Hun studerer teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger, og skal være vikarprest i Sirdal fra 15. februar - 20. mars i år.+
Hanne Gallatin skriver om Tilgivelsens kraft i denne andakten.
Veien fremover
- Det startet en natt for 2000 år siden. Tiden sto stille den natten. Historiens gang tok en ny retning. Gud selv grep inn, og la grunnlaget for det nye liv! Dette skriver vikarprest Paul Daasvand i denne lille andakten. Fram til 13. februar og fra 21.-31. mars er han vikarprest i Sirdal.
Gjør mer ut av det
- De fleste nøyer seg med for lite! Dette skriver Olav Skjevesland,biskop i Agder og Telemark, i denne lille juleandakten. Han utfordrer oss til å ta med julens budskap videre.
”...og kan ikkje anna enn å gje oss alle ting med han”, dette skriv Målfrid Kvæven om i denne lille andakten.
I barnlig tillit
”... så forkynte han for disiplene at Guds rike hører barna til.” Dette skriver kyrkjeverje Per Øistein Rogstad om i denne vesle andakten.
Å stole på Han
- Gud ber oss om å stole på Han. Han vil alltid vere der for oss, skriv Anne Turid Solberg Garnica i denne vesle andakten.
”Men da i den fjerde nattevakta kjem Jesus til dei - gåande på sjøen.” Dette skriv mellom anna Tore Haughom i den vesle andakten.
Gud er kjærlighet
- Gud setter ikke opp betingelser for å elske deg, skriver Olav Heggdal i denne lille andakten. Heggdal er pastor i Pinsemenigheten Filadelfia på Tonstad
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)