Sirdal Kyrkje

«Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Læresveinen Johannes skildrar julas mysterium med desse orda: «Det sanne lyset, som lyser for kvart menneske, kom no til verda.» Vi kallar den store hendinga i jula for inkarnasjonen, at Gud vart menneske, født som ein av oss i ein stall.

«Husk, nåderike Jesus, eg er årsaka til reisa di»

Dette er større enn tanken vår kan fatta. Kyrkjefader Tertullian seier difor om dette ufattelege som vi no skal feira: «Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Kva var det som «det sanne lyset» viste?
Ordet fotografere er sett samen av dei to greske orda «lys» og «skrive». Direkte oversett tyder det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud! Han teiknar eit sant bilete av korleis Gud er. Det som ikkje var mogleg tidlegare, å sjå Gud, vart no mogleg. Jesus seier om seg sjølv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriv difor i evangeliet sitt og breva sine om det han har sett og høyrt. Han såg korleis Jesus møtte menneske med verdigheit. Korleis han førte dei som var utanfor fellesskapen inn i fellesskapen. Dei som kom med skyld, vart tilgjevne og sett fri. Dei som mangla håp, fekk håpet tilbake. Dei som mangla meining, gav han meining i livet. Dette kunne dei sjå med eigne augo. Dei såg at Guds namn er miskunn.
Ei kvinne vart ein gong spurd: «Kva var det som kjenneteikna Jesus?». Ho svarte: «Han snudde aldri andletet sitt bort frå noko menneske.»

Julebodskapet gjev oss bilete av Gud, men det seier òg noko meir. I Mozarts Requiem syng koret: «Husk, nåderike Jesus (pie Jesu), eg er årsaken til reisa di». Det var altså menneska si frelse som var grunnen til at Han som var i opphavet hos Gud, la ut på reisa ned til oss her på jorda! Til hyrdingane på Betlehemsmarkene seier engelen difor: « I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikkje berre for å gje oss eit bilete av Gud. Han kom for å frelse.
Dette året har vi markert at det er fem hundre år sidan reformasjonen starta. Eit av kjerneorda frå reformasjonen er «trua åleine». Det er ved trua på Jesus at Gud tilbyr oss frelsa si. Ikkje ved vår eigen innsats. Og Jesus oppfordrar oss til å respondere på at han kom til jorda. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

«Men alle som tok imot han,
dei gav han rett til å bli Guds born,
dei som trur på namnet hans.»


Med ynskje om ei velsigna julehøgtid!   

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark

 

Hvordan kan man ta rett vare på dagene? Livet byr jo på så mye positivt og godt, så hvilke valg skal jeg ta i hverdagen? Hva er viktigst for meg? Disse spørsmålene og flere til stiller Brynhild Berg i denne lille andakten.
- Troen min handler ikke bare om hva jeg tenker om Gud og de tingene, men også om hva jeg tenker om meg selv og mitt eget liv i denne verden, skriver Prost i Lister prosti, Svein Fink, i andakten.
Grågås
- Det hjelper ikke å legge en kubbe i ovnen når frosten sitter i sjela, skriver Vidar Bergsland i andakten. Bergsland er pastor i Ålgård baptistmenighet og skal vere med og undervise på Alpha-kurs på Lunde skule i haust.
Gud lever, regner vi med ham?
La ikke denne velsignelsen være noe som fører oss vekk fra Gud, men noe som skaper takk og lovsang til Gud. Dette skriver Ole Lilleheim i denne lille andakten
Den blomstertid som nå kommer
Svenskene sin mest elskede sommersalme er Den blomstertid som når kommer.
Nytt liv av daude gror
- Våren er derfor også et flott bilde på hva som er kjernen i det kristne budskapet. Dette skriver blant annet dagleg leiar Per Øistein Rogstad i denne andakten.
Løftene kan ikke svikte
- Når du les eit løfte i Bibelen, då er det Gud som talar.Dette skriv Olav Heggdal, pastor i pinsemenigheten Filadelfia på Tonstad i denne andakten.
Hyrden
Jesus sier: Jeg er den gode hyrde. Dette er temaet for denne betraktningen som er skrevet av Camilla Stueli.
Påskekrim, påskeegg, påskeharer og mykje meir
Påskeprest i Sirdal, Jeffrey Fred Huseby, skriver om verdenshistoriens mest dramatiske øyeblikk i sin andakt.
Tid for faste
Kanskje kan denne fastetida hjelpa meg til å rette blikket meir utover? Det er så lett å la blikket falla nedover. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)