Preken, Maria Budskapsdag 22.03.20. Info. Kyrkje og kultur. Min salme


 

Luk 1,26-38 - Maria Budskapsdag v/soknepresten

Å bli mor er vel noe av det største en kvinne kan få oppleve. Som mor husker du godt svangerskapet, tidvis kvalm og uvel, men full av forventninger og spenning - og kanskje litt bekymring. Hvordan vil det gå barnet mitt når det vokser opp?

Maria gikk med sine drømmer. Ei ung kvinne i tenårene, trolovet med Josef, en sivil status som juridisk sett lå tett opp til ekteskap. Men hun var ikke ført hjem til Josef, og deres seksuelle samliv hadde ikke begynt. Men det  skulle bli de to. De to skulle få barn sammen en gang i framtiden. Men Gud hadde en annen timing. For Maria fikk englebesøk. Hun skulle bli mor - nå! Det var nok ikke slik hun hadde planlagt det. Mange er nok blitt mor, uten at det var planlagt. Det var ikke nå jeg ville blitt mor. Jeg er for ung! Jeg er midt i studiene!

Maria hadde sikkert mange følelser etter englebesøket. Frykt for hvordan Josef og slekta vil reagere. Bygdesnakket. Skammen. Ansvaret. For mange i dagens samfunn ville abort vært løsningen. Maria spurte: 'Hvordan skal dette kunne skje, når jeg ikke har vært sammen med noen mann?' Engelen svarte at Den hellige ånd skulle komme over henne, og Den høyestes kraft skulle overskygge henne. Jeg vet ikke om hun forstod svaret, men hun bøyde seg for det. 'Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt,' sa hun.

Disse ordene har gitt Maria en helgenstatus, spesielt i den katolske kirke. Hun framstår virkelig som et forbilde for oss alle. Jeg er din tjener, Gud, også når du har andre tanker for meg enn jeg selv hadde tenkt. Også når livet blir snudd opp ned, også når dine veier går på tvers av mine veier. Jeg er din tjener, selv om jeg føler oppgaven er for stor for meg. Men jeg bøyer meg for din vilje, Gud.

Legg merke til hva engelen først møtte Maria med: 'Frykt ikke, Maria, du har funnet nåde hos Gud.' Først nåde, så kommer oppdraget. Nåden skal også følge oss gjennom den oppgave vi blir bedt om å gå inn i. Slik er Gud. Han gir ikke nåde som belønning etter at oppgaven er utført. Nei, nåden skal bære oss gjennom oppdraget fra først til sist!

Jomfrufødselen er stadig gjenstand for diskusjon. Noen bestrider det. Hvorfor skal det være så vanskelig å godta at Maria ble gravid uten seksuelt samkvem med Josef? Alt er mulig for Gud. Jomfrufødselen var faktisk nødvendig for vår frelse. Jesus var sant menneske, og samtidig sann Gud. Som menneske var han uten synd. Var Josef far til Jesus, ville Jesus vært et vanlig menneske - med synden i seg - slik som vi. Det var jo derfor fristeren prøvde å få Jesus til å begå synd.

 I tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Å bli født under loven vil si å ha lovens krav hengende over seg. Ett lovbrudd, og Jesus kunne ikke ha fridd ut oss fra loven, dvs. loven som en trussel og dom over oss fordi vi ikke holder mål innfor Gud. 'Jesus ble prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rett tid' (Hebr. 4,15-16).

Maria forstod nok ikke underet, men hun bar fram underet gjennom sitt svangerskap. På forskjellig vis er også vi kalt til å bære fram Guds under på jord. For Gud handler gjennom oss. Han bruker oss slik vi er, som skrøpelige og feilende mennesker. I dag skal vi få si med Maria: 'Her er jeg, Herre, la det skje med meg som du vil.' Da skjer de mange små under i hverdagen som gjør at Guds rike vokser.

Sokneprest Rolf Eriksen

-------

Kyrkje og kultur i Sirdal - Salmar

I siste utgåva av bladet skreiv vi nokre ord om salmar generelt og om kva planar vi har vidare med

  • Min salme
  • Favorittsalmekveld
  • Salmestudiegruppe

Med den situasjonen vi nett no har hamna i, er det mykje som må væra annleis ei tid frametter.

  • Vi i redaksjonen har kome til at vi droppar den utgåva av bladet som til vanleg kjem til lesarane kort før 17. mai. Årsaka er at situasjonen endrar seg så raskt at stoff lett vert uaktuelt, fordi det som skal i bladet må skrivast ein månad før det kjem til lesarane.
  • Favorittsalmekvelden 26. mars må sjølvsagt gå ut.
  • Salmestudiegruppa som har kome i gang, må ta pause.

Vi vonar sjølvsagt å koma attende til ein normal situasjon for samfunnet vårt snarast råd.

Kva nå?

Salmane er ein stor skatt for oss. Salmeboka har og vorte kalla Folket sin Bibel. Vi vil oppmoda alle til å nytta salmeboka, kanskje spesielt i tida nå.

  • Syng salmar!
  • Les salmar!
  • Grunna på salmar!

Her er mykje å henta.

Bøn og bønestunder

Det kan vera vanskeleg å finna ord for bøn, kanskje særleg i denne tida. Salmeboka som vi fekk no i 2013 inneheld og «Norsk bønebok» - les i den! – bruk den!

«Min salme»

Vi ønskjer å ta fram ein salme her på nettet spesielt kvar veke i denne tida. Vi vonar vi kan få fleire med på ein dugnad når det gjeld det.

Salmesong på nettet

Kantoren vår, Kjetil Øygard Eidevik, som både er flink å spela og å syngja har lagt ut og vil halda fram med å leggja ut salmar på Fb.

Lars Audun Fodstad

 

MIN SALME

veke 12/2020

Eg er glad i mange salmar og tykkjer det er umogeleg å kalla ei for mi favorittsalme. Kva for ei som er best nett no er og vanskeleg å velja, men eg stansa ved Lina Sandel sin «Ingen er så trygg i fare..».

Denne salmen vart eg kjend med som student for 60 år sidan då vi song den i eit lite mannskor i «Trondheim kristelige studentlag», og salmen har lege i bakhovudet mitt sidan.

Salmen handlar om Gud si omsorg og gjev tryggleik inn i den situasjonen vi er i nett no.

Ingen er så trygg i fare

som Guds lille barneskare,

fuglen ei i skjul bak løvet,

stjernen ei høyt over støvet.

 

Herren selv vil sine berge.

Han er deres skjold og verge.

Over dem han seg forbarmer,

bærer dem på faderarmer.

 

Ingen nød og ingen lykke

skal av Herrens hånd dem rykke.

Han, den beste venn blant venner,

sine barns bekymring kjenner.

 

Våre hodehår han teller,

hver en tåre som vi feller.

Han oss føder og oss kleder,

midt i sorgen han oss gleder.

 

Gled deg da, du lille skare!

Jakobs Gud skal deg bevare.

For hans allmakts ord må alle

fiender til jorden falle.

 

Hva han tar, og hva han giver,

samme Fader han forbliver,

og hans mål er dette ene:

Barnets sanne vel alene.

 

Lars Audun Fodstad

 

Tilbake