Born- og unge


Born og familiane deira har ein sentral plass i kyrkjelyden vår. Me har som mål å vera gode på å dekka behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen, og fylla tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samstundes vil me stimulera til tidleg kontakt med kyrkja og kyrkja sin bodskap, og skapa tilhøyrsle for både borna og familien. Under ser de tilboda våre til born og familiar.

Velg kalender