Lokal smittevernplan for Sirdal med maks antall personer: Gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Egen smittevernveileder for kyrkjesenteret, møter og andre arrangement


 

Smittevernplan for gudstenester og kyrkjelege handlinger i

Sirdal sokn (oppdatert 10.11.2020) - endringer med fet skrift

Basert på smittevernveileder «Bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke», versjon 1.1., 08.05.2020.

For mer info se Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og lokale myndigheter, Sirdal kommune.

Generelt:
Maksimalt antall deltakere (+ ansatte og andre medhjelpere):

Maksimalt antall deltakere. Se oversikt hver kirke/kapell nederst.
Det skal være minst 1 meter avstand mellom deltakere (som ikke er i samme husstand).

Syke personer (tegn på luftveisinfeksjon) skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
God hygiene. Håndvask og håndsprit. Rengjøring av ting som berøres.
God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Unngå kirkekaffe og annen felles servering av mat og drikke.

Tiltaksplan:

Tiltak

Ansvar

Dato

Generelt:

 

 

Gjennomgang av smittevernveileder med ansatte og frivillige medhjelpere.

Kirkevergen

 

Plakater (A3) ved innganger om de generelle reglene.

Kirkevergen, med hjelp av kirketjenerne

 

Håndsprit tilgjengelig ved inngang, på alteret, ved talerstol/lesepult/døpefont, orgel og piano.

Kirkevergen kjøper inn. Kirketjenere plasserer ut/etterfyller og sier fra når det er behov for å kjøpe nytt.

 

Puter som ligger fast i benkene, kan ligge. Puter folk tar med seg og legger tilbake igjen, fjernes.

Kirketjener.

Ved arrangement.

Salmebøker kan brukes men legges til side og merkes med brukt dato (24 timer før ny bruk). Mest mulig visning på vegg/program lagt v/inngangen

Kirketjener.

Ved arrangement.

Toaletter skal i hovedsak være stengt i koronatiden.

Kirketjener

 

Barnekrok: Leker og bøker ryddes bort.

Kirketjener.

 

Ved arrangement:

 

 

Føre liste over hvem som er til stede. Lukke når maksimalt antall er nådd. Lista makuleres etter maks antall dager for tillatt oppbevaring. I tilfelle smittesporing

Kirketjener, m/hjelp av kirkevert/klokker/prest.

Leveres kontoret/kyrkjevergen.

Ved arrangement.

Ved innledning til gudstjeneste: Informere om forholdsregler om avstand og hygiene (skjerm/vegg)

Prest.

Ved gudstjenester.

Folkestrøm: Inngang kun gjennom hovedinngang. Unntak HC behov. Utgang gjennom både hovedinngang og sideinngang der det er mulig dette for å unngå opphoping. De nærmest døra går først osv.

Kirketjener, med hjelp av kirkevert/klokker. Sørger for at nødvendige dører er åpne for å unngå kontaktsmitte.

Ved arrangement.

Minimum 1 meter mellom hver person (utenom fra samme husstand). Annenhver benk benyttes. Er det to påfølgende gudstjenester skal det byttes om for å begrense renhold

Kirketjener ved hjelp av kirkeverter.

Ved arrangement.

Solosang/forsangere: Ekstra avstand mellom medvirkende.

Organist.

Ved arrangement.

Teknisk utstyr: Begrens hvem som berører det mest mulig. Bruk håndsprit før berøring..

Prest, i samarbeid med medvirkende.

Ved arrangement.

Offer: Oppfordre til Vipps (kontanter oppbevares 24 timer i forseglet pose dersom det er umulig å unngå berøring/innsett bank).

Prest/den som kunngjør

 

 

Kirketjener

Ved ofring.

Orgel og piano: Bruk håndsprit før berøring.

Organist sørger for tilgjengelig sprit

 

Forsterket renhold.

 

Se eget dokument

Etter bruk.

Nattverd:

Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet.

Håndsprit/gel skal ikke benyttes i nærhet av stearinlys. Begrenses mest mulig, evt. i kontrollerte former. Antibac er antennelig.

Ikke direkte kontakt mellom nattverdutdeler og deltaker. Nattverden mottas stående. Deltaker tar med beger (som er satt frem av kirketjener), mottar brødet fra prest i hånden tar det selv i munnen. Deretter holdes begeret frem for mottak av vin. Minst 1 meter avstand. Køsystem som ved intinksjon, en deler ut brød og en vin. God håndhygiene. Kirketjener praktisere godt smittevern ved desinfeksjon av engangs-/ begere.

Prest, i samarbeid med kirketjener og nattverdutdeler.

Ved nattverd.

Dåp:

Gjennomføres i egne dåpsgudstjenester når det ellers vil begrense at alle som ønsker det kan få delta på gudstjeneste. Barnet bør holdes av samme person gjennom hele seremonien.

Prest.

Ved dåp.

Vielser:

God håndhygiene og god avstand.

Prest.

Ved vielser.

Gravferd:

Begrens antall berøringspunkter. Kirken tar ikke ansvar for tekniske løsninger for strømming o.l.

 

Prest.

Ved begravelser.

 

4 Vedlegg til planen:

 • Sjekkliste
 • Registreringsskjema for deltakere
 • Informasjonsplakatar til oppslag ved inngang
 • Plakat med informasjon om oppnådd makstall
 • Rutiner for renhold

Sjekkliste
 

Hendelse: __________________________________


Dato:_____________________________________


Forrettende prest:__________________________
 

Person som skriver navneliste med tlf.nr når folk kommer.

 Jeg har fått opplæring:

 

_____________________________________________

Underskrift

Prest går gjennom sjekkliste for at arrangement kan bli gjennomført.

Før start (bemanning og organisasjon)

 • Opplæring i smittevernplan er gjennomført og dokumentert
 • Kirke og utstyr er forsvarlig rengjort
 • Kirketjener og kirkevert er på plass
 • Prest skal orientere alle i kirka før seremonistart om gjeldende regler for samværet

Materiell/utstyr

 • Plakater med smittevernregler er hengt opp
 • Handsprit er sett ut ved inngang, alter, talerstol, orgel og døpefont (viss dåp)
 • Skjema for deltakerliste (50 navn med telefonnummer) samt navn på de som medvirker er utlevert til kirkevert
 • Plakat for å markere at kirka er full i forhold til antallsbegrensning er tilgjengelig

Etter arrangement

 • Deltakerliste og sjekkliste er returnert

Maks antall i kirkene, se neste side:

 

Sirdal

Antallsbegrensning for kirkene/kapellene i Sirdal fa 10.11.2020. Gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Vedrørende begravelser, må en ta høyde for at det kommer folk «langveisfra» der det er 1-2 fra husstanden. Annen hver benk er avstengt.

Det er ikke gitt på forhånd hvor mange som bor i den enkelte «husstand», derfor er det viktig med et forsiktig maks antall. 1 meter er fortsatt gjeldende, bekymring fra helsemyndigheter om at en del ikke tar avstand på alvor. Passering i benkeradene skal ikke skje.

Denne listen er distribuert til ansatte/stab, begravelsesbyråene (de to som bruker å komme hit), soknerådet m.fl. Den er tilgjengelig i kirken.

Galleri skal ikke benyttes dersom det ikke er nødvendig.

I tillegg til dette maks antall kommer ansatte og andre medhjelpere:

 

Kvævemoen kapell    Maks 50 personer     Maks kirkerommet    50 personer

                                                                       Maks galleri                    personer

 

Lunde kirke                Maks 50 personer     Maks kirkerommet    50 personer

                                                                       Maks galleri                   Personer

 

Tonstad kyrkje           Maks 50 personer

                                                                       Maks kirkerommet    50 personer

                                                                       Maks galleri                    personer

 

Haughom kapell         Maks 50 personer     Maks kirkerommet    50 personer

 

Utregning som viser maks antall personer i kirkerom og galleri:

Kvævemoen kapell:

9 stolrader med (5) 6 personer = 51 personer

Inkludert 4 stoler ved salmehyllen

Galleri:

2 stolrader med 6 personer = 12 personer

2 stolrader med 4 personer = 8 personer

 

Lunde kyrkje:

13 benker med 4 (5) personer

Galleri:

8 benker av 2 personer

 

Tonstad kyrkje:

10 benker med 5 personer = 50 personer

4 benker med = 25 personer

Galleri:

5 benker med 3 personer = 15 personer

5 benker med 2 personer = 10 personer

 

Haughom kapell:

11 benker i bruk, utregning for inntil 60 personer i Haughom:

7 personer på 6 av benkene = 42 personer

2+2 husstander på 2 av benkene = 8 personer

3+(1) husstand på 3 av benkene = 10 personer

 

Tonstad,

Yngve Bjørn Søyland

Kirkeverge

Tlf. 41282700

Tilbake