Preken Pinsedag. Min salme (Kyrkje og kultur)


 

Preken på pinsedag, ved sokneprest Rolf Eriksen

Pinse er en av kirkens store høytider. Samtidig er den lite kjent blant folk. Den er kanskje ikke så håndgripelig som jul og påske. Julens høytid kjenner vi alle. Alle vet at vi feirer Jesu fødsel. Påske vet vi har med Jesu lidelse, død og oppstandelse å gjøre. Kristi himmelfartsdag er dagen Jesus for opp til himmelen og gav sine disipler oppdraget: å gjøre alle folkeslag til disipler gjennom dåp og opplæring. Før de satte i gang skulle de vente på Åndens komme. Da skulle de få kraft til å vitne om Jesus. Det har med pinse å gjøre. Selve ordet pinse kommer av det greske ordet for femti. Pinsen feires femti dager etter at Jesus stod opp fra de døde, og ti dager etter at Jesus for opp til himmelen.

Disiplene var samlet i Jerusalem da pinsedagen kom. Plutselig blåste det opp en kraftig vind, og lyden fylte hele huset der de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, står det i Apostlenes gjerninger. Fra da av fikk de stor frimodighet til å vitne om den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. De kunne ikke la være å vitne om det de hadde sett og hørt. Selv om de ble forfulgt, lot de seg ikke skremme, og mange ble kristne ved å la seg døpe. Slik vokste menighetene. Det er ved det samme vitnesbyrd at Guds kirke på jorden vokser i dag.

Hva betyr så pinse for deg og meg? Det er en utrolig viktig høytid. Vi feirer at Gud har gitt oss sin Ånd. Uten Guds Ånd vil vi nemlig aldri forstå betydningen av hvorfor Jesus døde og stod opp igjen, og at dette utgjør en stor forandring i våre liv. Ånden forklarer Jesus på en slik måte at vi blir frigjort i tanke og samvittighet. Ånden viser oss at vi er blitt rettferdige for Gud fordi synden vår er sonet. Ånden gjør at korset blir en kraft i våre liv, ikke et anstøt. Jesus blir selve livet, ikke bare en person vi har litt kunnskap om.

Skjønner du? Ånden er altså læreren, veiviseren, nyskaperen og livgiveren i våre liv. Han inspirerer og gir kraft til å bekjenne den kristne tro. Han overbeviser oss om sannheten. Han skaper glede og fred som ikke kan forklares, men bare erfares. Ånden er ikke en upersonlig kraft, men Gud selv som usynlig kommer inn i våre liv, første gangen gjennom dåpen.

Gud kunne ikke komme til oss på denne måten før Jesus hadde fullført frelsen. Hans oppgave er hele tiden å gjøre frelsen levende og aktuell for våre hjerter. Han viser at vi er fortapt uten Jesus, men like fullt trygge i troen på ham. Han skaper en visshet i våre hjerter om at vi tilhører ham. Ånden peker ikke på seg selv, men på Jesus. Jesus er alltid hovedfokus.

Pinse kommer om våren. For folk flest er pinsen ei langhelg som de kan nyte på hytta. Det er vår og 'nytt liv av daude gror.' Våren er fantastisk. Hele naturen forvandles, nytt liv spirer fram over alt. Isen smelter for sol og varme. Slik understreker naturen det som pinsen egentlig handler om: at Guds ånd  skaper nytt liv i hvert menneske som får oppdage Jesus og friheten i ham.

Pinsen er dessverre blitt kalt den glemte høytid. Derfor har vi som kirke en skikkelig utfordring: Å forkynne Kristus så mennesker blir frigjort og tent av ham. Men da må vi først bli grepet og tent av Jesus. Vi trenger den samme frimodighet og glød som Jesu disipler fikk. Det vil mennesker legge merke til.

Jeg håper du får en god pinse i år. Med det mener jeg ikke bare en deilig langhelg, der du kan slappe av eller rydde i hagen. Men at du kan bli berørt av Jesus, som et resultat av at Guds ånd får virke i deg. Da kan store ting skje.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet i Sirdal (du kan benytte VIPPS).

Min salme

Denne salmen har jeg sunget i mange ulike sammenhenger, blitt påvirket av den og rørt av den. Særlig i denne tiden med unntakstilstand i landet vårt, er salmen blitt ekstra aktuell for meg. Salmen er like mye en takksigelse som en bønn. Tenk på hvor mye vi har å takke for i dette landet vårt! Ikke bare den overveldende naturen med alle sine variasjoner, vi har og et samfunn der vi opplever en stor grad av trygghet og forutsigbarhet.

Salmen står på nr. 757  i Norsk Salmebok fra 2013. Vi må fortsette å be for landet vårt og synge med frimodighet: Fedrelandssalmen ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!

Vårt heimland i mørker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud, du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde.
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt i nord,
og vetteren varer lenge;
men ljoset og livet i ditt ord,
det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
ditt ord har då her sitt gjenge.

Så blømde vårt land i ljos og fred,
det grodde så grønt i lider.
Men atter seig natt på landet ned
med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
og du lyste opp om sider.

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridoms arv
og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred,
og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja!

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!

 

Kent Henrik Seland

Tilbake